Orzesze wydaje poetów

I Ogólnopolski konkurs poetycki „Orzesze wydaje poetów”

Regulamin

 1. Celem konkursu jest profesjonalne wydanie wspólnej książki dwóm autorom (książka będzie dwustronna – z jednej strony będzie książka jednego autora, a z drugiej drugiego). Laureaci zostaną wybrani spośród zgłoszonych do konkursu autorskich projektów poetyckich. Założeniem konkursu jest wydanie młodym autorom ich poezji w formie książkowej. Od kandydatów oczekujemy oryginalnych, wcześniej nie drukowanych w formie książkowej utworów poetyckich o wysokich wartościach artystycznych. Laureatom oferujemy pomoc redakcyjną, edytorską i graficzną.
 2. Organizatorem współfinansowanego przez Urząd Miasta Orzesze konkursu jest Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic.
 3. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy, między 18 a 35 rokiem życia.
 4. Prace należy przysyłać w formie drukowanej listem poleconym z dopiskiem „Orzesze wydaje poetów” do dnia 14.04.2016r. na adres:Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic ul. Fabryczna 243-180 Orzesze.
 5. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę poetycką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki). Dopuszczamy wcześniejsze drukowanie pojedynczych tekstów w prasie lub antologiach. Nie wymagamy przysyłania książek w już gotowym opracowaniu graficznym (tzn. okładka, strona tytułowa itp.), ale muszą być skomponowane jako artystyczna całość i opatrzone tytułem.
 6. Treść utworów poetyckich jest dowolna. Objętość powinna zawierać się w zakresie od 30 do 70 stron. Strony muszą być ponumerowane.
 7. Każdy autor musi podpisać swoją pracę pseudonimem i przysłać ją w czterech egzemplarza w formacie A4. W osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym pseudonimem, autor ma umieścić kartkę z danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, datę urodzenia, krótką notę biograficzną oraz ewentualne tytuły wydanych dotąd samodzielnych książek poetyckich z rokiem wydania i nazwą wydawcy). Zaklejoną kopertę z danymi można przyczepić na końcu pracy.
 1. Warunki regulaminu będą ściśle przestrzegane.
 2. Jury wyłowi dwóch laureatów, którzy będą mieli wydaną wspólnie książkę.
 3. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki poetyckiej w nakładzie 1000 egz. Po 200 egzemplarzy dla każdego z autora, a pozostałe rozdysponuje Stowarzyszenie oraz Urząd Miasta Orzesze.
 4. Organizator zapewnia złożenie książki i przygotowanie jej do druku, obsługę graficzną, korekcyjną i edytorską.
 5. Wydana publikacja nie będzie podlegała sprzedaży.
 6. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi.
 8. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i wstrzymania nagrody.
 9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac, zobowiązuje się jednak do zniszczenia ich po ogłoszeniu wyników konkursu.
 10. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 maja 2016 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną o dokładnej dacie powiadomieni oraz zostaną zaproszeni na festiwal literacki, podczas którego zostanie ogłoszony wynik konkursu i odbędą się spotkania autorskie z poetami.
 13. Werdykt zostanie także ogłoszony na stronie www.domzjaskowic.pl oraz na www.facebook.com/domzjaskowic
 14. Zgłaszając się do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych DzU nr 101 z 2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
 15. Za treść regulaminu odpowiada Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dodatkowe informacje: Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic domzjaskowic@gmail.com

Za przebieg konkursu z ramienia organizatora odpowiada Barbara Wojnarowska – dyrektor Stowarzyszenia Teatralnego Dom z Jaśkowic.